hkat hair check photo

香港毛髮學協會 秘書處

  • 電話:(852) 6936 4503
  • 電郵:[email protected]
  • 地址:香港銅鑼灣怡和街 28 號恆生銅鑼灣大廈 12 樓
  • 辦公時間:星期一至星期五 13:00 - 16:00

© 2023 Copyright: The Hong Kong Association of Trichology